Livstids & Skadegaranti

Hos Bildemo kan du köpa till vår unika garanti till alla våra nya däck vi säljer.

Vad omfattar garantin?

 • Gäller däckets hela livslängd, ingen tidsbegränsning!
 • Gäller mot alla skador vid normal körning t.ex.
 • Punktering
 • Genomslag
 • Glas
 • Spikar
 • Trottoarkanter m,m

Vad kostar det?

Däck pris/stDu betalar/st
0-999kr68kr
1000-1999kr98kr
2000-2999kr168kr
3000-300kr

Garantivillkor

1. Garantin gäller vid köp av nya eller begagnade däck från Upplands Bildemontering AB (Bildemo)
Garantin gäller under däckets livstid. Ett däcks livstid upphör när däckets mönsterdjup ej lägre uppfyller vid var tid gällande krav enligt lag. (sommardäck f.n. 1,6 mm, vinterdäck f.n. 3mm)

2. Garantins omfattning
Bildemo svarar för fel och skador på däck som sålts av Bildemo. Med fel och skador menas en enligt fackmannamässig bedömning föreliggande avvikelse från normal standard. Bildemo svarar således för samtliga oavsiktliga skador som vid körning uppkommer på sålt däck.

Exempel på fel och skador är:

 • Punktering
 • Brott i däckets sida genom oavsiktlig körning mot t.ex. trottoarkanter
 • Däckhaveri på grund av skärskador, t.ex genom oavsiktlig påkörning av glas

Bildemo svarar dock inte för fel och skador om det kan göras sannolikt att felet eller skadan beror på:

 • Att däcken inte skötts enligt föreskrifter från däcktillverkaren, fordonstillverkaren eller Bildemo, t.ex. att felaktigt lufttryck använts.
 • Felaktig lagring, exempelvis torrsprickor då däcken inte använts på lång tid.
 • Att däcken vanvårdads.
 • Att reparation, service, montering utförts felaktigt av annan än Bildemo godkänd återförsäljare.
 • Trafikolycka , stöld eller annan omständighet där felet och skadan ersätts av andra försäkringar.
 • Tävlingsköring
 • Direkta felaktigheter på bilen t.ex. framvagnsfel, felaktig hjulinställning, glapp i hjullagren, obalans.
 • Av köparen avsiktlig tillfogad skada eller liknande förfarande från köparens eller annan persons sida.

Som fel och skada betraktas inte normal förslitning Smärre bristfälligheter i däckets utseende som inter påverkar användbarheten eller säkerheten är heller inte att betrakta som fel.

3. Reklamation
Vill köparen påtala fel skall säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts eller borda upptäckas.

4. Avhjälpande av fel
Bildemo har rätt att bestämma den lämligaste åtgärden för att avhjälpa fel, exempelvis reparation eller utbyte av däck. Avhjälpande skall ske inom skälig tid. Bildemo äger rätt att utse annan part att svara för avhjälpandet. Vid avhjälpande av fel reparerar Bildemo skadat däck, alternativt tillhandahåller Bildemo ett nytt däck av samma dimension, utförande och kvalitet som det skadade däcket, Vid tillhandahållandet av nytt däck äger Bildemo rätt att debitera kunden en ersättning för det nya däcket nedsatt med ett belopp som motsvarar den nytta beräknat efter det galma däckets slitningsgrad, som det gamla däcket gjort, Om Bildemo påfordrar det är köparen i skälig utsträckning skyldig att i stället för avhjälpande- acceptera en likvärdig vara och /eller prisavdrag, I samband med avhjälpandet åligger det köparen att svara för och bekosta transport av däcken till respektive från Bildemo eller godkänd återförsäljares lokaler.

5. Ansvarsbegränsning
Bildemos ansvar är begränsat till vad som uttryckligen angivits ovan, Köparen kan inte göra gällande andra påföljder och har följaktligen inte rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än däcken, vare sig dessa skador är direkta eller indirekta eller om de drabbar köparen eller annan.

6. Övrigt
Tvister skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta prova tvisten hos Allmännareklamationsnämden, Tvister kan alltid provas av almänn domstol.

Köp däck & fälg online!

Vi har ett stort utbud av däckmärken från marknadens ledande märken. Via vår däckväljare hittar du snabbt rätt däck till din bil. Du väljer om du vill ha enbart däcken eller komplett hjul med däck och fälg.